уведомление

уведомление

[subject:portal plantas.vip namapi.org kivie.in — уведомление]

— на русском


здравствуй пользователь,
хочу тебя уведомить что проект подготовлен к приёму посетителей которые желают обосновать своё я — то есть разместить свои документы, фотоальбомы, писать новости или другую информацию для последующего хранения — редактирования. делиться впечатлениями давая прямые ссылки или же продавать контент и товары в режиме пользователя или. на портале удобное меню для управления и навигации в системе, вернулись иконки пунктов и улучшено визуальное оформление для энергопотребления потребления устройств.

немного о функционале:
 • хранилище — изображения — почта VIP и документы
 • магазин и размещение товара пользователей
 • новости, каталог организаций, объявления
 • обучение, справка и наука
 • музыкальный и видео каталог с покупкой для прослушивания авторского материала
 • размещение веб сайтов, баз данных, прочих сервисов
 • базы объектов — 3д, векторные, изображения, ноты, шрифты, звуковые и другие
 • игра — крайсим | на 1202 этаже ати: оформляй комнаты-залы, помещение, свои этажи и дом. общайся и зарабатывай на большом пространстве (визуальное оформление в 3д нажмите на зелёный-режим — разрабатывается)
 • общение и знакомства, форум
 • группы, семьи, структуры, трико
 • радио, тв и другие потоки

помощь по системе:
проект развивается и по мере необходимости дорабатывается для цифрового совершенства не смотря на ситуацию в стране проживания его автора который уважает много культур. хочу уведомить, что в ближайшем будущем будет sip аудио-видео конференции и другие дополнения.

с ув. сергей валерьевич баранов
---
root@namapi.org
info@kivie.in
ga@plantas.vip

(: если у вас возникают проблемы в работе либо есть предложение о сотрудничестве связывайтесь по электронной почте или личным сообщением пользователю «gato», сейчас дорабатывается раздел «товары» если есть проблемы с корзиной напишите что вас интересует — пользовательские товары работают стабильно. идёт перевод системы...)

— українською


привіт користувач,
хочу тебе повідомити що проект підготовлений до прийому відвідувачів які бажають обґрунтувати своє я-тобто розмістити свої документи, фотоальбоми, писати новини або іншу інформацію для подальшого зберігання-редагування. ділитися враженнями даючи прямі посилання або ж продавати інформацію і товари в режимі користувача або. на порталі зручне меню для управління і навігації в системі, повернулися іконки пунктів і покращено візуальне оформлення для енергоспоживання споживання пристроїв.

трохи про функціонал:
 • сховище — зображення — пошта VIP і документи
 • магазин і розміщення товару користувачів
 • новини, каталог організацій, оголошення
 • навчання, довідка та наука
 • музичний і відео каталог з покупкою для прослуховування авторського матеріалу
 • розміщення веб сайтів, баз даних, інших сервісів
 • бази об'єктів-3д, векторні, зображення, ноти, шрифти, звукові та інші
 • гра — крайсім — на 1202 поверсі аті: оформляй кімнати-зали, приміщення, свої поверхи і будинок. спілкуйся і заробляй на великому просторі (візуальне оформлення в 3Д натисніть на зелений-режим — розробляється)
 • спілкування і знайомства, форум
 • групи, сім'ї, структури, трико
 • радіо, тб та інші потоки

допомога по системі:
проект розвивається і в міру необхідності доопрацьовується для цифрового досконалості не дивлячись на ситуацію в країні проживання його автора який поважає багато культур. хочу повідомити, що в найближчому майбутньому буде SIP аудіо-відео конференції та інші доповнення.

з пв. сергій валерійович баранов
---
root@namapi.org
info@kivie.in
ga@plantas.vip

(: якщо у вас виникають проблеми в роботі або є пропозиція про співпрацю зв'язуйтеся по електронній пошті або особистим повідомленням користувачеві " gato », зараз доопрацьовується розділ «товари» якщо є проблеми з кошиком напишіть що вас цікавить — користувальницькі товари працюють стабільно. йде переклад системи...)

— in lithuanian


sveiki vartotojas,
noriu tau pranešti, kad projektas parengtas išjungiama lankytojų, kurie trokšta pagrįsti savo aš — tai yra vieta savo dokumentų, nuotraukų, parašyti naujienos ar kita informacija vėliau saugojimo redaguoti. dalintis įspūdžiais suteikiant tiesioginę nuorodos arba parduoti turinį ir prekės vartotojo režime arba. portale patogus meniu, valdymo ir navigacijos sistema, grįžo piktogramos ir punktai patobulintos išvaizdos stilius, jei energijos sąnaudų vartojimo įrenginių.

šiek tiek apie funkcionalumą:
 • saugykla — vaizdo — paštas VIP ir dokumentai
 • parduotuvė ir apgyvendinimas vartotojų prekės
 • naujienos, organizacijų, skelbimai
 • mokymo, pagalba ir mokslas
 • muzikos ir video katalogas pirkti klausytis autorių medžiagos
 • apgyvendinimas interneto svetainių, duomenų bazių, kitokių paslaugos
 • bazės objektai — 3d, vektoriai, nuotraukos, natos, šriftus, garso, ir kiti
 • žaidimas — krijsim | į 1202 aukšte ati: įforminti kambario salės, patalpos, savo этажи ir namas. aukštas ir užsidirbti didelis erdvėje (vizualinis stilius į 3d spauskite ant žalios režimas — kuriama)
 • bendravimas ir pažintys, forumas
 • grupės, šeimos struktūra, tryko
 • radijas, tv ir kitas temas

pagalba sistema:
 • taisykles, teisės
 • projektas — krijsim
 • panorama ar muziejus, parodos, langai
 • tiesioginiai pranešimai
 • paslaugos serverio
 • kūrėjams / technikai
 • darbo užmokesčio sistemos ir nuo nuorodos kvietimą
 • apie " portale
projektas vystosi ir kaip reikia baigiamas skaitmeninės tobulumo ne žiūrėti į situaciją šalyje gyventi jo autoriaus kuris gerbia daug kultūrų. noriu pranešti, kad netolimoje ateityje bus sip garso-vaizdo konferencijas ir kitus papildymas.

pagarbiai sergejus valerevich baranov
---
root@namapi.org
info@kivie.in
ga@plantas.vip

(:jeigu jums kyla problemų darbe nors yra pasiūlymas dėl bendradarbiavimo susisiekti el. paštu arba asmenine žinute vartotojui "gato", dabar baigiamas skyriuje «prekės» jei yra problemų su nešvarumų indu rašykite kas jus domina — vartotojo prekės dirba nuolat. eina vertimas sistemos...)

— in english


hello user,
I want to inform you that the project is prepared to receive visitors who wish to justify their self — that is, to place your documents, photo albums, write news or other information for later storage and editing. share impressions by giving direct links or sell content and products in user mode or. the portal has a convenient menu for managing and navigating the system, the icons of the items and improved visual design for power consumption consumption of devices.

a little bit about the functionality:
 • storage — images — VIP mail and documents
 • store and product placement of users
 • news, directory of organizations, announcements
 • training, help and science
 • music and video catalog with purchase for listening to the author's material
 • placement of websites, databases, other services
 • object databases — 3d, vector, images, sheet music, fonts, sound and others
 • game — crasim | on the 1202 floor of ati: make out rooms-halls, premises, their own floors and a house. communicate and earn money in a large space (3D visual design click on green-mode — under development)
 • communication and dating, forum
 • groups, families, structures, tights
 • radio, tv and other streams

system help:
the project is being developed and refined as necessary for digital perfection, despite the situation in the country of residence of its author who respects many cultures. i want to inform you that in the near future there will be sip audio-video conferences and other additions.

respectfully sergey valerevich baranov
---
root@namapi.org
info@kivie.in
ga@plantas.vip

(:if you have problems at work either there is a proposal for cooperation, contact us by email or personal message to the user "gato", now the «products» section is being finalized if there are problems with the basket, write what you are interested in — custom products work stably. the system is being translated...)
00:57

комната

No комнат to display
RSS
No comments yet. Be the first to add a comment!
Loading...

Authorization

google bado: